Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht zoals omschreven in artikel 400 Burgerlijk Wetboek 7. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Effective-Assistance B.V. te Hendrik-Ido-Ambacht (KvK-nummer 88363856), dan wel de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Effective-Recruitment B.V. te Hendrik-Ido-Ambacht (KvK-nummer 88363635), hierna te noemen: opdrachtnemer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door mevrouw
M. van Ierland.
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2: Opdracht
1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door opdrachtnemer, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. De werking van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2. De opdracht wordt desgewenst in een overeenkomst van opdracht vastgelegd, welke door beide partijen ondertekend wordt. Op deze bevestiging staat het aangaan van de overeenkomst van opdracht, het uurtarief (exclusief btw), alsmede het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden. Zo mogelijk wordt ook de aard van de opdracht opgenomen en kunnen nadere afspraken worden vermeld. Opdrachtgever kan zich ook via e-mail aan opdrachtnemer met de opdrachtbevestiging akkoord verklaren.
3. Indien opdrachtnemer de werkzaamheden op de locatie van opdrachtgever verricht, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 3: Uitvoering van de werkzaamheden
1. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
4. Indien opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij steeds bevoegd zich bij het verrichten van de werkzaamheden te laten bijstaan door anderen. Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht zal opdrachtnemer zorgvuldigheid betrachten en zo nodig met opdrachtgever overleggen. Eenieder die gebruikmaakt van de diensten van opdrachtnemer geeft op voorhand aan opdrachtnemer toestemming om de gegevens ter kennis van die derden te brengen, uitsluitend wanneer het gegevens betreft waarvan de kennisneming nuttig en/of noodzakelijk is.
5. Opdrachtnemer beschikt over auteursrecht en copyright op elk door
opdrachtnemer opgesteld document, welke is opgemaakt uit naam van opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren.
7. De overeenkomst kan door opdrachtnemer op ieder moment worden beëindigd bij onredelijke eisen van opdrachtgever, als opdrachtgever zich niet houdt aan deze en eerder afgesproken voorwaarden, of een uitbreiding verlangt van de reeds overeengekomen hoeveelheid taken.
8. De gesloten overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 4: Honorering, kosten en betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd, vermenigvuldigd met het door opdrachtnemer gehanteerde, op dat moment geldende uurtarief. Het uurtarief wordt vermeerderd met de reiskosten, kosten van derden en de verschuldigde btw. Onder kosten van derden wordt onder meer verstaan het inschakelen van bijvoorbeeld een extern bureau.
2. Opdrachtnemer kan van opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen, indien opdrachtgever op enig moment declaraties van de opdrachtnemer niet tijdig heeft voldaan, dan wel te voorzien is dat opdrachtgever declaraties van opdrachtnemer niet tijdig zal voldoen. Opdrachtnemer is gerechtigd het voorschot bij het einde van de opdracht te verrekenen.
3. Behoudens en voor zover uit de aard van de werkzaamheden anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken, wordt telkens na afloop van een periode van een kalendermaand gedeclareerd.
4. Bezwaar tegen de uitvoering van de werkzaamheden dient binnen een redelijke termijn van 4 weken na uitvoering schriftelijk bekend gemaakt te zijn. Bezwaar tegen de hoogte tegen de declaratie dient binnen een redelijke termijn van 14 dagen schriftelijk gemeld te zijn.
5. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen. Bezwaren tegen de uitvoering van de werkzaamheden en/of de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag een contractuele rente verschuldigd van 5%. Deze contractuele rente wordt toegevoegd aan het declaratiebedrag en opdrachtgever zal hiervoor een aanvullende factuur ontvangen.
7. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle in redelijkheid gemaakt kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, verschuldigd, minimaal van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 250,-.
8. Indien een (voorschot)declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan opdrachtnemer, nadat zij opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
9. Opdrachtnemer is gerechtigd het uurtarief, waartegen zij de werkzaamheden uitvoert, jaarlijks aan te passen op basis van de voor de markt geldende prijsstijgingen. Opdrachtnemer zal hierover in overleg treden met opdrachtgever, uiterlijk één maand voor doorvoering van de stijging.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het maximale bedrag van het honorarium en het maximale bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering feitelijk wordt uitbetaald.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de diensten van derden. Ook is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de (korte) mondelinge en schriftelijke adviezen van opdrachtnemer, waarvoor geen factuur is verzonden aan opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld van opdrachtgever.

Artikel 6: Overmacht
1. Overmachtssituaties voor opdrachtnemer zijn onder meer: stremmingen in het vervoer; plotselinge arbeidsongeschiktheid of plotselinge verhindering vanwege ernstige persoonlijke omstandigheden, storingen in diensten van derden, waaronder post, telefoon en internet en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen.
3. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
4. Indien de uitvoering van de opdracht blijvend onmogelijk wordt, heeft opdrachtgever wel de verplichting om van opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dat gedeelte te betalen, indien het af te nemen deel een zelfstandige waarde betreft. Opdrachtgever heeft te allen tijde de verplichting om de gemaakte kosten van derden, welke opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever heeft gemaakt, te vergoeden.

Artikel 7: Privacywetgeving
Opdrachtnemer, gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacy policy. Deze policy wordt meegestuurd met de algemene voorwaarden en is terug te lezen op de website van opdrachtnemer.

Artikel 8: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9: Wijziging en uitleg
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste versie ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden Effective-Assistance, 2023